Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

onelastback
  Cet amour me tue et si ça continue
  Je crèverai seul avec moi
— Je suis malade
Reposted fromiblameyou iblameyou
onelastback
I had all and then most of you
Some and now none of you
Take me back to the night we met
I don't know what I'm supposed to do
Haunted by the ghost of you
Oh, take me back to the night we met
— lh

April 19 2017

onelastback
1236 c8c7 420
1396 8a6f 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
onelastback
8814 a1ee 420
onelastback
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viairmelin irmelin

April 17 2017

onelastback
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viatazniebieskimi tazniebieskimi
onelastback
onelastback
4949 4286 420
Reposted frommental-cat mental-cat viadlaczegonie dlaczegonie
onelastback
7604 f1cd 420
credits to @noticeable
onelastback

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
onelastback
7766 7eb7 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viawwojtl wwojtl

April 13 2017

onelastback
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover

April 12 2017

onelastback
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
onelastback
I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to Ty pozwoliłeś mi odejść.
— taktaktak.
onelastback
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viablackheartgirl blackheartgirl
onelastback
Czy dos­tałaś kiedyś wszys­tko, cze­go pragnęłaś? I wte­dy zro­zumiałaś, że nie o to ci chodziło? 
— Neil Gaiman
Reposted fromnezavisan nezavisan viablackheartgirl blackheartgirl
onelastback
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
Reposted frompesy pesy viayourheartbeat yourheartbeat

April 09 2017

onelastback
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialitka litka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl