Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

onelastback
3223 3f38 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaDeMonstra DeMonstra
onelastback
0427 4c41 420
Reposted frommyname myname viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

February 17 2019

onelastback
6480 41f1 420
onelastback
6605 09fd 420
Reposted fromhare hare viacomiendolirica comiendolirica
onelastback
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromJulaHeart JulaHeart vianotperfectgirl notperfectgirl

November 03 2018

onelastback
onelastback
Reposted fromskins skins viaiammistake iammistake
onelastback
3745 4141 420
Reposted fromkreatura kreatura viablackheartgirl blackheartgirl
onelastback
2505 d5ba 420
onelastback
4839 5f2f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
onelastback
7608 f6d1 420

September 24 2018

1885 4251 420

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

onelastback
6286 95dd 420
Reposted from4777727772 4777727772 viainnocencja innocencja
onelastback
3898 ded0 420
Reposted fromzuzannag zuzannag viadojenka dojenka


Submitted by jelena.eric.102
Reposted frominspired inspired viaimradioactive imradioactive
onelastback


(1) President Abraham Lincoln, who had depression
(2) Writer Virginia Woolf, who had bipolar disorder
(3) Artist Vincent Van Gogh, who had bipolar disorder
(4) Writer Sylvia Plath, who had depression
(5) Mathematician John Nash (from A Brilliant Mind), who had schizophrenia
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viajustmine justmine
onelastback
7163 7020 420
Reposted fromnyaako nyaako viawecouldbeclose wecouldbeclose

August 20 2018

onelastback
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem.
— J. L. Wiśniewski ,,Bikini"
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld viaSkydelan Skydelan
onelastback
6941 146d 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaSkydelan Skydelan
onelastback
0422 be7f 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl