Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

onelastback
6884 8293 420
Reposted fromfascinated fascinated viaPoranny Poranny
onelastback
2886 2d4a 420
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viaPoranny Poranny

January 05 2020

onelastback
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaantamariel antamariel
onelastback
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackmoth7 blackmoth7
onelastback
3423 3587 420
Reposted fromdailylife dailylife viablackmoth7 blackmoth7

May 01 2019

onelastback
6586 269f 420
Reposted fromsoftboi softboi vianutt nutt
onelastback
4177 30bb 420
Reposted frompiepszoty piepszoty viashabbadoo shabbadoo
2094 5275 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viashabbadoo shabbadoo
onelastback
Reposted fromshakeme shakeme viatimetobegin timetobegin
onelastback
6391 d765 420
Reposted fromciarka ciarka

March 03 2019

onelastback
3223 3f38 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaDeMonstra DeMonstra
onelastback
0427 4c41 420
Reposted frommyname myname viazapiski zapiski

February 17 2019

onelastback
6480 41f1 420
onelastback
6605 09fd 420
Reposted fromhare hare viacomiendolirica comiendolirica
onelastback
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromJulaHeart JulaHeart vianotperfectgirl notperfectgirl

November 03 2018

onelastback
onelastback
Reposted fromskins skins viaiammistake iammistake
onelastback
3745 4141 420
Reposted fromkreatura kreatura viablackheartgirl blackheartgirl
onelastback
2505 d5ba 420
onelastback
4839 5f2f 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl